F500

F500 برخلاف مواد دیگر، فوم نیست و پایه آن از مواد عالی و هیدروکربنی  تشکیل شده است .
این ماده به هیچ وجه سمی نیست و سازگار با محیط زیست می باشد.
F500 به میزان 0.5% – 1% – 3%  با آب ترکیب می شود که البته بستگی به نوع آتش دارد.
F500 به محض ترکیب شدن با آب  کشش سطحی را کاهش داده، که این  امر باعث می شود قطره های کوچکتر ایجاد شده، حرارت را بهتر جذب و همچنین درمنافذ سوختهای جامد بهتر نفوذ کنند.

برای ایجاد آتش چهار عنصر نیاز است:
1- سوخت
2- اکسیژن
3- حرارت
4- رادیکالهای آزاد
حذف هر یک از این عناصر باعث اختلال در زنجیره سوخت میگردد.
F500 به سرعت روی سه عنصر اصلی تأثیر می گذارد.
1- گرما را حذف می کند
2- سوخت را خنثی می کند
3- زنجیره را دیکالهای آزاد را قطع می کند

مولکول F500 یک مولکول بزرگ دو قطبی است، که دارای یک سر قطبی آب دوست ویک دنباله غیر قطبی آب گریز است.
مولکولهای F500 دور قطرات آب یک صدف محافظ ایجاد می کنند که این صدف محافظ  دما را پایین می آورد، و بخار و دودهای منتشر شده را از بین می برد.

دنباله مولکول F500 یک پیوستگی با هیدرو کربن های سوخت تشکیل می دهد که به این طریق خود را به مولکلهای سوخت متصل می کند.

اگر از  F500 استفاده نمی کنید فقط با آتش بازی می کنید.
F-500

دانلود فایل معرفی F500