رزومه کاری

– فروش فوم F600 II – Super Foam به آتش نشانی مشهد
– فروش فوم F600 II – Super Foam به آتش نشانی شیراز
– فروش فوم F600 II – Super Foam به آتش نشانی اصفهان
– فروش کپسول استیل 12 کیلویی و فوم F600 II – Super Foam به آتش نشانی بهشهر
– فروش کپسول استیل 12 کیلویی و فوم F600 II – Super Foam به آتش نشانی آمل

– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam شرکت نفت ایرانول
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهشهر
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam و F500 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam و F500 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل
– تست میدانی فوم F600 II – Super Foam سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان